Kinder- en jeugdpsychiatrie

Dit dossier bevat artikelen met de tag KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

 • Woensdag 5 april op het Voorjaarscongres van de NVvP was de launch van het boekje Acute Psychiatrie. Initiatiefnemer De Jonge Psychiater is trots om het boekje Acute Psychiatrie te mogen voorstellen (in samenwerking met de NVvP en SKMS).

  Het boekje, want zakformaat, was direct te koop en de volledige stock was er op 1 uur door!! Nu dus alleen nog te verkrijgen via Van Zuiden

   

  Omslagtekst:

  Het boekje Acute psychiatrie bevat informatie over acute presentaties van psychiatrische ziektebeelden en bestaat uit standaarden per onderwerp. De redactie heeft geprobeerd de onderwerpen zo te kiezen dat zij een reflectie vormen van presentaties van acute psychiatrische beelden die vooral door aios psychiatrie, psychiaters, de huisarts, artsen op de spoedeisende hulp en medewerkers van een crisisdienst worden gezien. Het doel van het boekje Acute psychiatrie is het geven van beknopte en concrete informatie met gestandaardiseerde handvatten die breed en zo objectief mogelijk toepasbaar zijn. Elke standaard is zo veel mogelijk geschreven in hetzelfde format.

 • Waarom dit onderzoek?

  Depressie komt veel voor bij pubers en adolescenten. Psychotherapeutische behandelingen leiden bij ongeveer 70% van de patiënten tot een remissie van de depressie. Er is minder bekend over de stabiliteit van deze remissie. De IMPACT-studie onderzoekt of er een verschil bestaat in remissie tot 12 maanden na een behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT), kortdurende psychodynamische psychotherapie en een korte psychosociale interventie.

 • Dit boek wordt voorgesteld als een losstaand werkboek dat gebruikt kan worden door patiënten, kinderen en adolescenten, om zelf doorheen te gaan, alsook door hulpverleners die het werkboek in hun begeleidingen kunnen gebruiken. Niet alleen slaagt het boek hier goed in, de inhoud van het boek gaat zelfs iets verder door op een elegante manier aan psycho-educatie rond angst te werken. Hiervoor kreeg de originele Engelstalige versie dan ook de publieksprijs van de Britse schoolbibliotheken voor beste informatieve boek.

 • Zelfregulatie bij kinderen is een zelfhulpboek voor ouders om hun kind te helpen relaxt en succesvol door het leven te gaan. Kinderpsycholoog Stuart Shanker baseert zich op tientallen jaren onderzoek en praktijkervaring. Zijn doel is om de concentratie en focus van je kind te verbeteren en verbeteringen aan te brengen in de cognitieve en emotionele delen van zijn leven. 

 • Depressie onder jongeren is nog steeds een vaak te weinig herkend en te weinig behandeld probleem. Waarschijnlijk komt dit door de toch vaak wat atypische presentatie. Somberheid staat lang niet altijd op de voorgrond en wordt regelmatig overschaduwd door prikkelbaarheid, agressief gedrag en schoolweigering. Toch is depressie onder jongeren niet zeldzaam. Onder basisschoolkinderen wordt de prevalentie geschat op 2-8% en bij jongeren op de middelbare school is dit 5-6%. De gevolgen zijn soms ernstig, zoals sociale isolatie en zelfmoord. Na het Depressie gala in 2015 is er door VWS meer geld vrij gemaakt voor het opsporen en effectief behandelen van depressie onder jongeren.

 • Het verhitte debat rond dexamfetamine zal weinigen ontgaan zijn. Dexamfetamine is in de richtlijn ADHD de tweede stap in de medicamenteuze behandeling van ADHD na methylfenidaat. Het werd tot voor kort op grotere of kleinere schaal magistraal bereid. Eurocept heeft het middel geregistreerd en sinds 1 mei mag de magistrale bereiding niet meer door apothekers geleverd worden. Patienten maken hiermee plots hele hoge kosten voor hun vertrouwde behandeling, soms zodanig dat ze hun behandeling moeten staken. 

  Actieve verenigingen zijn in actie gekomen en verzamelen informatie, geven voorlichten en roepen iedereen op hun petitie te tekenen via deze website.

 • Het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren is een welkome ‘geïllustreerde’ uitwerking van de wat drogere richtlijn suïcidaal gedrag, die de basis vormt van dit handboek. In een vlotte en toegankelijke stijl worden verschillende facetten van het werken met suïcidale jongeren besproken.

 • Afgelopen week  verscheen op initiatief van kinderombudsman Marc Dullaert het tweede deelrapportover de decentralisatie van de jeughulp, die 1 januari 2015 van start is gegaan. Hij vertelt hierover in het NOS journaalDoel van deze decentralisatie was het dichter bij de jeugd organiseren van hulp en het bevorderen van betere samenwerking tussen betrokken partijen. Overigens tegen minder hoge kosten dan voorheen. 

 • Het is lovenswaardig dat alle grote kranten aandacht besteden aan misstanden in de wetenschap, zoals het wegmoffelen van resultaten in een in 2001 uitgevoerd onderzoek naar effect en veiligheid van het antidepressivum paroxetine, recent online gepubliceerd door BMJ . Het maakt echter nogal uit voor de lezer welke invalshoek je als redacteur kiest om dit nieuws te brengen.

 • Afgelopen jaar is de nieuwe jeugdwet van kracht geworden. De misvatting in deze wet dat psychiatrische zorg anders is dan alle andere medische zorg aan kinderen en jongeren zorgt voor een groot schisma in de zorg aan deze doelgroep. Toch opent deze wet ook deuren voor nieuwe vormen van zorg. De wens om burgers meer aan te spreken op hun eigen probleemoplossende en herstelbevorderende vermogens* gecombineerd met een nieuw financieringssysteem heeft een klimaat gecreeërd waarin ruimte is voor vernieuwing.

   

  Recent publiceerden Jet Muskens et al. een artikel in het NTvG over “Intensieve thuisbehandeling van jongeren in crisis”. Een mooi voorbeeld van zo’n relatief nieuwe vorm van crisiszorg die korte opnames combineert met intensieve thuisbehandeling. Al sinds mijn eerste dagen als AIOS in de kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik mij verbaasd over de vaak voorkomende langdurige opnames binnen de jeugdcrisiszorg die ook in dit artikel wordt genoemd. Ouders kunnen hun rol niet goed vervullen en jongeren raken ontheemd van hun thuissituatie. Tijdens een werkbezoek aan het Zucker Hillside Hospital in Queens, New York zag ik dat opnames niet langer dan een week duurden waarmee de patiënt goed te stabiliseren was. Daarna moet de zorg vanuit huis wel goed opgepakt worden.

 • Dat het niet eenvoudig is plots voor de sores van alle zorgenkinderen uit je gemeente financieel verantwoordelijk te zijn, lijkt me evident. Dat het lastig is een collega van de GGZ in contact te brengen met een medewerker van een buurtteam die een algemene vraag kan beantwoorden: opstartproblemen. Die opstartfase biedt een mooie kans om met en van elkaar te leren en tot een vruchtbare samenwerking te komen. In de jeugdpsychiatrie wordt steeds meer gedacht in stagering en gewerkt met prodromen van psychiatrische ziekte. Er wordt gezocht naar preventieve maatregelen of vroeginterventies. Geprobeerd wordt in een vroeg stadium meer aspecifieke symptomen te behandelen, stressoren te verlagen en coping te verbeteren (zie bv Mc Gorry et al ). Wellicht een mooie gedeelde focus voor buurtteams en GGZ? Temeer daar ook in de buurtteams, wijkzorg, 1 gezin 1 plan etcetera, de nadruk van de zorg voor kinderen en jongeren vroeg in een eventueel traject van jeugdhulpverlening of jeugdpsychiatrie komt te liggen. De kinderen die evident psychiatrisch ziek zijn, zullen immers via de huisarts hun weg naar de jeugdGGZ blijven vinden. Suïcidaliteit bevindt zich doorgaans in het domein van de tweedelijns GGZ.